Om oss

Historik

Den 18 februari 1943 bildades HISO.  Vi är idag en organisation med 98 idrottsföreningar som medlemmar. Vår strävan är att vara en organisation i tiden.

Verksamhetsplan

Det övergripande målet för HISO är:

”HISO har till syfte att vara en sammanhållande länk mellan Helsingborgs stad, idrottsföreningar och ungdomar i Helsingborg och tillvara deras intressen.

Sammanfattning

HISO:s yttersta strävan är att följa Helsingborgs Vision 2035 och det Idrottspolitiska programmet med fokus på Helsingborgs ungdomar och idrottsföreningar.

HISO ska verka för att skapa resurser och kompetens till ungdomar och föreningar för att idrotten i Helsingborg ska fortsätta utvecklas. Idrotten och dess föreningar ska verka för att utveckla ungdomar, tränare, ledare och föräldrar till aktiva och positiva medborgare. Baserat på den värdegrund som finns kommunicerad i det Idrottspolitiska programmet.

HISO är en samorganisation med just uppdrag att skapa ett gott samarbetsklimat för och tillsammans med våra medlemmar gentemot politiker, tjänstemän, ideella föreningar och andra intressenter i samhället.

HISO Fokusområden

Fokusområden är relaterade till det nya samarbetsavtalet som HISO skrev med Helsingborgs stad 2017. Ett treårigt avtal som syftar till ett långsiktigt arbete där fokusområden är enligt nedan punkter.

 • Vara Stadens samarbetspart i arbetet med det Idrottspolitiska programmet.
 • Representera föreningslivet i kommunala diskussioner avseende övergripande investeringsfrågor och andra frågor rörande föreningslivet i Helsingborgs stad.
 • Vara delaktig i stadens planering av nya som gamla bostadsområden så att idrottens och fritidens intressen tillvaratas.
 • Delta i Stadens diskussioner och fördelning angående taxor/stöd/abonnemang eller andra beslut som påverkar föreningslivets vardag.
 • Verka för samarbete mellan föreningslivet, Fritid Helsingborg och stadens skolor med målsättning att fler barn skall komma i kontakt med idrottens mångfald.
 • Verka för att tillvarata medlemsföreningarnas intressen, behov och stimulera deras utveckling. Detta sker genom samverkan med Fritid Helsingborg och Skåneidrotten.
 • För föreningarnas räkning stå för omvärldsbevakning och information om viktiga förändringar.
 • Medverka vid utvärderingar, uppföljningar och enkätundersökningar som Staden önskar genomföra gentemot föreningslivet.
 • Tillsammans med Staden och Skåneidrotten ta fram ett utbildningspaket för nya föreningar, innehållande ett grönt kort och föreningslära.
 • Tillsammans med Fritid, Skåneidrotten genomföra geografiska träffar kring föreningsfrågor, utvecklingsbehov och stöd. Gemensamt kommer man överens om lämpliga gruppstorlekar vilket kommer att styra antalet tillfällen. Hela Helsingborg ska omfattas.
 • I samråd med Fritid Helsingborg genomföra enkätundersökningar vid behov.
 • Verka för såväl bredd som elitidrott i Helsingborg.
 • Delta i fördelning, revidering och utvärdering gällande föreningarnas tider i stadens hallar och anläggningar genom rättviseprojektet.
 • I samarbete med staden arbeta för ett dokument som säkerställer att alla bidragsberättigade föreningar i Fritid Helsingborg erbjuder en trygg och säker miljö för barn och ungdomar.
 • Delta i arbetet med att ta fram lokala överenskommelser mellan föreningslivet och Staden inom det sociala området.