Intressanta rapporter om idrott och rörelse

 

Trend och omvärldsanalyser – om ungdomar och idrott

Sammanställning av intressanta rapporter och trender om ungdomsidrott, lokalamsom nationella.


imageRapport från Ung livsstil – granskar sambanden mellan bredd och elitidrott, start med fotbollen

Många har åtminstone sedan 1950-talet påstått att:

”Elit ger bredd & att bredd ger elit”

Färre har ställt sig tvivlande till påståendena Elit ger bredd! Finns inget i studien som talar för detta bland tjejer/damer. Finns knappast något som talar för det bland killar/män

Bredd ger elit! Finner inga samband i studien.

Klicka här för rapporten


imageVilka barn och ungdomar besöker Simhallar i Helsingborg och andra städer

En studie av den sociala bakgrundens betydelse bland barn och ungdomar för att besöka simhall
på fritiden.

Syftet med den här rapporten är att se hur många barn och ungdomar som besöker simhall på fritiden samt hur nyttjandet varierar beroende på barnens/ungdomarnas sociodemografiska och socioekonomiska bakgrund. Vidare undersöks inom vilka grupper det finns störst potential att öka nyttjandet genom att studera vilka som skulle vilja besöka simhall men som inte gör det. Den tredje delen i rapporten studerar hur simhallen fungerar som ”kompensatorisk fritidsverksamhet” för de som inte deltar i instrumentella fritidsverksamheter, det vill säga förening eller kulturskola.

Klicka här för rapporten


imageRapport, med svar på enkät om Framtidens idrottsförening och var de finansiella möjligheterna finns.

Marknadsundersökningen genomfördes under februari-mars 2016 av en student från Yh Sportmarknadsförare (Caddie Sport & Business), i ett samarbete med HISO och Skåneidrotten.

UTDRAG UR RAPPORTENS SAMMANFATTNING

”Varje år finns det ett antal miljoner som stannar kvar i systemen som ingen gör anspråk på, vilket är grunden till denna rapport. Jag har genom en undersökning forskat i varför det är så och vad det är som gör att föreningarna inte tar alla de tillfälle som ges att få in mer pengar till sin verksamhet. För att få förkunskaper inom området har personer intervjuats som har direktkontakt med idrottsföreningar och som dagligen jobbar med dessa frågor.”

Klicka här för hela rapporten!


imageIshockeyn har stora strukturella problem med höga kostnader och att nå barn och ungdomar med en lägre socioekonomisk bakgrund!

I det här reportaget från Cmore medverkar Ulf Blomdahl, Tommy Boustedt och Hockey för alla med anledning av Ung livsstils utvärdering av i vilken utsträckning hockeyn lyckas med att nå målen om jämställdhet och jämlikhet.

Klicka här för mer information och ett videoreportage!


imageEn intressant marknadsundersökning om idrott och rörelse med fokus på ungdomar i Ödåkra, genomförd av elever från Caddie Sport & Business, på uppdrag av klubbchefen i Ödåkra Tennisklubb.

Marknadsundersökningens bakgrund ligger i att idrottsföreningars bokningar minskar i Ödåkra sporthall. Detta mynnar ut i problemformuleringen: i vilken utsträckning idrottar skolungdomar i Ödåkra efter skoltid?

Klicka här för rapporten!


imageÄr kampsporterna (budo, judo, karate och taekwondo) en
jämlik och jämställd idrott bland barn och ungdo-
mar?

Låt oss först konstatera att omkring 35% av de barn och ungdomar som är med i kampspor-
terna i dag är tjejer.

Sammanfattning av resultaten:

Kampsporterna är en jämlik men inte en jämställd idrott

Klicka nedan för rapporterna!

Kampsport sammanfattning

Medlem i Kampsportsförening utifrån socioekonomisk synpunkt

Medlem i Kampsportsförening utifrån svensk respektive utländsk bakgrund


imageÄr gymnastiken jämlik och jämställd bland
barn och ungdomar?

Låt oss först konstatera att omkring 90% av de barn och ungdomar som är med i en gymnas-
tikförening är tjejer.

Gymnastiken är inte en jämställd idrott eller jämlik idrott

Klicka nedan för rapporterna!

Gymnastiken sammanfattning

Gymnastiken socioekonomisk sammanställning

Medlem utifrån svensk respektive utländs bakgrund


 

Lyssna på Ulf Blomdahl när han redovisar varför ishockeyn enbart når pojkar från välbeställda hem.

Klicka här för att lyssna (länk till Sveriges Radio)


imageÄr idrotten jämlik och jämställd bland barn och ungdomar i Sverige  – nu med ännu fler idrotter!

Forskningsprojektet Ung livsstil har utvärderat hur 14 olika specialidrotter uppfyller Riksidrottsförbundets mål om jämlik och jämställd verksamhet.

Studierna omfattar 40 000 barn och ungdomar och har en svarsfrekvens på 80 %. Den 10 augusti släpptes rapporterna om fotboll och den 14 augusti rapporterna om basket. Nu finns även rapporter om Friidrott, Golf och Handboll. Fler kommer!

Klicka här för rapporterna!


imageÄr basketen jämlik och jämställd bland barn och ungdomar?
Detta har forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige undersökt. 40 000 barn och ungdomar ingår i studien. Svarsfrekvensen är omkring 80%

Basketen uppfyller RF:s mål om både jämställdhet och jämlikhet!!!!!!

Klicka här för rapporten om ’Är basketen jämlik och jämställd bland
barn och ungdomar?’

Klicka här för rapporten om ’Medlem i en basketklubb utifrån socioekonomisk status’

Klicka här för rapporten om ’Medlem i en basketklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund’


imageMedlem i en fotbollsklubb utifrån svensk och
utländsk bakgrund


– en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige
Sammanfattning av resultaten:

• Vi ser att pojkar med utländsk bakgrund är med i en fotbollsförening i ungefä samma utsträckning som de pojkar som liksom deras föräldrar är födda i Sverige.
• Flickor med utländsk bakgrund är med i en fotbollsförening i klart mindre utsträckning än de flickor som liksom deras föräldrar är födda i Sverige.

Klicka här för hela rapporten.


 

imageArbetsunderlag – den svenska idrottsrörelsen 2.0.

Framtiden pockar på, ställer nya krav och utmanar, men ger också nya möj- ligheter att skapa och bygga nytt. Idrottsrörelsen har mött utmaningar un- der mer än 100 år. Det betyder att man gång på gång under dessa år har ställts inför framtidsfrågor som hotat att ställa saker och ting på ända, men också gett nya möjligheter. Detta har vi genom åren framgångsrikt hanterat och det har bidragit till att idrottsrörelsen är det den är idag.

Klicka här för rapporten!


image

Rapporter från Centrum för idrottsforskning (CIF)

CIF har fått i uppdrag av regeringen att följa upp statens stöd till idrotten. Resultatet presenteras i en serie rapporter som kommer ut varje år.

Klicka här för rapporterna!


image

Rapport med strategi för svensk idrotts framtid tom 2025 från RF

På RF-stämman 2013 lade RS ett förslag om att inleda en strategisk diskussion om hur idrottsrörelsen ska utveckla verksamheten med den ideella föreningen som grund och stärka föreningarna så att de även i

framtiden kan utgöra den plattform som både idrottsrörelsen och samhället behöver. Ansatsen var att föra en självkritisk, öppen och konstruktiv diskussion som skulle involvera hela rörelsen och syfta till svar på frågan hur vi tillsammans, som en enad idrottsrörelse, ska, vill och kan möta framtiden. Bakgrunden till detta var konstaterandet att idrottsrörelsen, liksom andra aktörer, står inför stora utmaningar när det gäller att möta samhällets och omvärldens förändringar samt människors högt ställda förväntningar på en modern idrottsorganisation.

Klicka här för rapporten. På sida 24 finner ni den strategiska rapporten. Den första delen i rapporten finner ni motionerna från RIM 2015.


image

En studie av ungdomar i Haninge, Jönköping och Stockholm i jämförelse med ungdomar som inte går i särskolan.

 Detta är första gången i Sverige en forskningsrapport behandlar Ung livsstil för de so

m går särskolan. I rapporten undersöks skolan, förening, vad som är viktigt i livet och på fritiden, kompisrelationer, fritidsgård, läs- och biblioteksvanor, fysisk aktivitet, alkohol, tobak och drogvanor, förtroende för vuxna och kompisar och hälsa.

Klicka här för rapporten ’Ung livsstil bland ungdomar som inte går i särskolan’.


imageBarn om lagidrott: Viktigare att ha kul än att vinna (feb 2015)

Barn idrottar främst för att ha roligt. Rädda Barnen har låtit göra två Sifo-undersökningar om barn- och ungdomsidrotten, med fokus på selektering för att vinna – så kallad toppning. 

”Hela 85 procent av barnen i åldern 10-15 år säger att de vill ha kul när de idrottar, medan bara 3 procent säger att det är viktigt att vinna. 41 procent av barnen har erfarenhet av att vara med i lag som toppats, och det är vanligare att manliga idrottsledare toppar sina barn- och ungdomslag än att kvinnliga ledare gör det.”

Klicka här för rapporten ’Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga’.

Klicka här för rapporten ’Barns röster om toppning inom lagidrott’.


imageVad möter Helsingborg Stad på vägen mot framtiden?
Insikt och handling!

”I år är det första gången som vi tar fram en stadsövergri- pande trend- och omvärldsanalys. Denna analys kom- mer vi att ta fram varje år. Analysen är en del av stadens styrmodell och ett planeringsunderlag som bidrar till en stark helhet i planeringsarbetet. Trend- och omvärlds- analysens syfte är att öka beredskapen och stärka för- mågan inom vår organisation att agera på skeenden i vår
omvärld snarare än att reagera.”

ord från Palle Lundberg, Stadsdirektör Helsingborg Stad

Klicka här för hela trendrapportern


imageDanmark – ett föregångsland?

Du som har elever/barn/barnbarn eller på annat sätt intresserar dig för mer motorik i skolan!

Klicka här för att läsa mer om hur de gör i Roskilde.

 


imageMUGI – Motorisk Utveckling som Grund  för Inlärning

MUGI, som startades 1990 av Ingegerd Ericsson, erbjuder föreläsningar och studiedagar om motorisk utveckling och träning i teori och praktik. Syftet är att genom forskning bidra till ökad kunskap om relationer mellan motorik, självkänsla och lärande.

Klicka här för att komma till hemsidan och intressanta rapporter.


Ung livsstil – nr 17

imageKamratrelationer och kamratstöd bland ungdomar i särskolan

”Ett flertal studier av vuxna utvecklingsstörda har visat att dessa personer ofta har ett mer begränsat socialt nätverk, främst bestående av anhöriga och professionell personal (Mineur m fl, 2009; Bergström 2010). Vi har i en tidigare rapport kunnat konstatera att eleverna i särskolan tycks ha ett starkare socialt nätverk bland vuxna än vad elever i övriga skolan har (Elofsson & Blomdahl, 2011). Det är minst lika vanligt att de har förtroende för/litar på föräldrar, lärare, skolsköterska, kurator. Det är också allmänt mer vanligt att de har förtroende för någon vuxen. Frågan är dock om de har ett svagare nätverk bland jämnåriga och speciellt då kamrater utanför särskolan.”

Klicka här för rapporten


Ung livsstil – nr 16

imageUngas livsstil i låg- och högstatusområden
En studie i åldersgruppen 13-16 år

”Utgångspunkten för den här forskningsrapporten har varit regeringens uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilrättsfrågor där man bl. a efterfrågar en kartläggning av situationen för unga i socioekonomiskt utsatta områden när det gäller möjligheter att delta i organiserade fritidsaktiviteter med en speciell betoning av ett jämställdhetsperspektiv. Med utgångspunkt från tillgängliga uppgifter i det datamaterial vi i analysen kommer att arbeta med har vi valt att jämföra högstadieelevers levnadsförhållanden och prioriteringar i låg- och högstatusområden i ett antal kommuner.”

Klicka här för rapporten


Ung livsstil – nr 15

imageSegrar föreningslivet?
En studie av svenskt föreningsliv under 30 år
bland barn och unga

”Stat, landsting och kommuner önskar genom sitt ekonomiska stöd till föreningslivet i Sverige att många barn och ungdomar därigenom ska få en bra fritid, god hälsa, delaktighet och inflytande. Så här står det i den ungdomspolitiska propositionen: ”En av regeringens främsta insatser för att främja ungdomars inflytande är det årliga omfattande statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer i syfte att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället”.”

Klicka här för rapporten


 Spontanidrott för vilka?

imageEn studie av kön och nyttjande av planlagda utomhusytor för spontanidrott under sommarhalvåret

”Spontanidrott har fått stor uppmärksamhet på senare år, möjligen som ett uttryck för just den romantisering och idealisering som nämns ovan. I stora städer och i små kommuner avsätts medel ur strama budgetar för skapande av spontanidrottsplatser…”

Klicka här för rapporten


Arbetsunderlag – den svenska idrottsrörelsen 2.0

imageEn idrottsrörelse redo för framtiden

”Framtiden pockar på, ställer nya krav och utmanar, men ger också nya möjligheter att skapa och bygga nytt. Idrottsrörelsen har mött utmaningar under mer än 100 år. Det betyder att man gång på gång under dessa år har ställts inför framtidsfrågor som hotat att ställa saker och ting på ända, men också gett nya möjligheter. Detta har vi genom åren framgångsrikt hanterat och det har bidragit till att idrottsrörelsen är det den är idag.”

Klicka här för rapporten

Klicka här för bilaga till rapporten


Svenskarnas engagemang är större än någonsin

imageInsatser i och utanför föreningslivet

Det här är en rapport om medborgarnas ideella/frivilliga och informella insatser, en undersökning av människors obetalda engagemang utanför arbetslivet. Studien har finansierats av Regeringskansliet. SCB har på vårt uppdrag genomfört en befolkningsundersökning på detta tema under 2009. Eftersom denna studie har föregåtts av tre tidigare befolkningsstudier kan vi visa hur det svenska ideella och informella arbetet ser ut vid undersökningstillfället och hur det utvecklats under åren 1992–2009.

Klicka här för rapporten


Unga och föreningsidrotten

imageEn studie om föreningsidrottens plats,

betydelser och konsekvenser i ungas liv

”Föreningsidrotten är otvetydigt en stor och bred

folkrörelse för unga i Sverige. Studien visar att idrotten har stor betydelse i många ungas liv. Den har hög status i ungdomskulturen och är en mycket omfattande fritidsaktivitet, både om man ser till antalet deltagare och den mängd tid som läggs ner. Även konsumtion av idrott i medier och vid landets idrottsanläggningar är omfattande.”

Klixka här för rapporten


Ung livsstil – nr 14

imageDricker ungdomar i idrottsförening mindre alkohol än de som inte är med i en idrottsförening?

”Många anser att idrott och alkohol inte hör ihop och många idrottsklubbar och idrottsförbund har klara policys kring detta, inte minst när det gäller ungdomar. Frågan är då om idrottande ungdomar (främst de som är med i idrottsförening) nyttjar alkohol i mindre utsträckning än andra.”

Klicka här för rapporten


 

image

När livet känns fel

– ungas upplevelser kring psykisk ohälsa

De flesta unga som lider av psykisk ohälsa har ingen medicinsk diagnos för det och har därför inte heller fått stöd eller vård för sitt dåliga mående. När livet känns fel är en kartläggning av hur unga med självupplevd psykisk ohälsa uppfattar sina svårigheter, vilka sätt de använder för att hantera dessa samt vilka resurser som de upplever kan ge dem stöd.