HISO FORUM FÖRENINGSBIDRAG , Information fonder och andra stöd/medel

image

På denna sida finner ni information och länkar till föreningsstöd, andra stöd och medel, fonder och stiftelser. Längre ner till höger finns också rapport på genomförd enkät gentemot idrottsföreningar om bidrag genomfört av Caddie & Sport Business.


HISO Forum Föreningsbidrag

På uppdrag av Fritid Helsingborg har HISO ansvar för samordning och koordinering av frågor inom området Föreningsstöd, vilket sker genom HISO Forumet FÖRENINGSBIDRAG och nedanstående processer.

Forumet är ett öppet forum för HISO medlemmar i Helsingborg. Syftet är att medlemmar tillsammans får en gemensam kanal för information och dialog med Helsingborgs Stads politiker och tjänstemän, om bestämmelser och utveckling kring Föreningsstödet för idrottsföreningar.

Forumet har 1-2 årliga möten vid behov eller utvärdering av Bestämmelser av Föreningsstöd i Helsingborg. Processen sker enligt följande princip – HISO sammankallar föreningar till ett möte. MÖtesforumet går igenom och fångar upp synpunkter och förslag. HISO protokollför, kommunicerar och samordnar inkomna synpunkter till Fritid Helsingborg. Fritid Helsingborg kommunicerar förslag till Idrotts- och Fritidsnämnden, där beslut om nya bestämmelser fattas.

Kontinuerliga frågor och ärenden under hela året

Föreningar kontaktar vid behov HISO med en inkommen skrivelse gällande Bestämmelser om Föreningsstödet. HISO samordnar och har dialog med Fritid Helsingborg. HISO återkopplar till föreningar löpande. Skrivelser ställs till HISO via e-post (kansliet@hiso.se) eller kontaktformulär under menyn KONTAKTA OSS.

Beredning ansökningar Föreningsstöd i Helsingborg

Fritid Helsingborg med Lennart Lindkuist (lennart.lindkuist@helsingborg.se), ansvarig för beredning Föreningsstöd, behandlar inkomna ansökningar löpande utifårn respektive Föreningsstöd olika ansökningsperioder. Fritid Helsingborg och HISO har löpande avstämningar om gjorda ansökningar.